Statut


 

STATUT

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
w Wodzisławiu Śląskim

os.1 Maja 16A

 

 

I. Nazwa i rodzaj placówki

 

§ 1

 

 1. Placówka nosi nazwę: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim,
  os.1 Maja 16A.

 

 1. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, os.1 Maja 16A, zwany dalej „Ośrodkiem”, jest placówką zapewniającą nauczycielom dostęp do form doskonalenia i dokształcania umożliwiających podnoszenie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, realizującą zadania z zakresu doskonalenia zawodowego nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

 

3. Ośrodek jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli.

 

4. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Wodzisławski.

 

II. Cele i zadania Ośrodka

 

§ 2

 

 1. Ośrodek jest placówką wyspecjalizowaną w dziedzinie organizacji, prowadzenia i koordynacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego, informacji pedagogicznej i badań oświatowych.

 

 1. Ośrodek obejmuje zakresem swego działania nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu wodzisławskiego.

 

 1. Ośrodek może obejmować zakresem swego działania nauczycieli i innych pracowników szkół
  i placówek oświatowych innych niż określone w ust. 2

 

 1. Ośrodek może wspomagać inicjatywy lokalne podejmowane na rzecz podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych.

 

 1. Ośrodek może inicjować i realizować przedsięwzięcia wspomagające pracę szkół, placówek oświatowych i szeroko rozumianego środowiska oświatowego.

 

§ 3

 

Do celów szczegółowych Ośrodka należy:

 1. projektowanie, organizowanie i ewaluacja procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wodzisławskim,

 2. dbałość o spójność programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/placówek,

 3. wzrost kompetencji kadry kierowniczej szkół/placówek w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb szkoły/placówki w obszarze doskonalenia nauczycieli,

 4. podniesienie jakości współpracy kadry kierowniczej szkół/placówek i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

 

§ 4

 

(1)  Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy:

 1. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:

 • wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty,
 • wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisamiw sprawie nadzoru pedagogicznego,
 • realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania,
 • diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb,
 • przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,
 • potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

  2.organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:

 • dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko;
 • dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
 • nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową;
 • nauczycieli pełniących opiekę nad nauczycielami realizującymi awans zawodowy.

 (2) Ośrodek realizuje zadania obowiązkowe w szczególności przez:

 1. organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu
  i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki
  w zakresie określonym w § 4 ust. 1 i 2 lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,

 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania,

  2.organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów         szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej     pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń,

   3. prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń,

   4. udzielanie konsultacji,

   5.upowszechnianie przykładów dobrych praktyk.

(3)  Ośrodek za zgodą Śląskiego Kuratora Oświaty może organizować i prowadzić dla nauczycieli kursy  kwalifikacyjne, w tym także w zakresie zarządzania oświatą.

(4)Ośrodek gromadzi, przechowuje i udostępnia księgozbiór z zakresu pedagogiki, dydaktyki, metodyki, metodologii badań, psychologii i socjologii, woluminów książek oraz czasopism niezbędnych
w rozwoju zawodowym nauczyciela obejmujący w szczególności:

1. literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,

2. publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

3. literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,

4. czasopisma pedagogiczne i popularnonaukowe,

5. programy nauczania i podręczniki szkolne,

6. materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu,

7. wszelkie materiały multimedialne służące edukacji.

(5) Ośrodek promuje edukację czytelniczą i medialną, wspiera działalność bibliotek szkolnych,
w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką, organizuje i prowadzi lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

(6) Ośrodek może organizować konkursy, dla uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu wodzisławskiego, jak również spoza powiatu.

 

(7) Ośrodek może ponadto prowadzić:

 

 1. badania służące celom diagnostycznym, jak i wyższej efektywności dydaktycznej i wychowawczej,
 2. działalność zmierzającą do przygotowania i/lub opracowania materiałów metodycznych dla nauczycieli,

 3. działalność wydawniczą związaną z doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli,

 4. współpracę ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami, a także ośrodkami działającymi na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli,

 5. działania wspomagające doskonalenie zawodowe nauczycieli (w tym integrujące środowisko nauczycielskie);

 6. inną działalność wynikającą z potrzeb zgłoszonych przez nauczycieli, dyrektorów i/lub organ prowadzący.

 

(8) Ośrodek może brać udział w projektach o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, zgodnych z profilem działalności placówki lub zleconych przez organ prowadzący.

 

§ 5

 

 1. W realizacji swoich zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organem prowadzącym, ze szkołami wyższymi, instytucjami oświatowymi zajmującymi się egzaminami zewnętrznymi, placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i szkolnymi, poradniami psychologiczni-pedagogicznymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz szkoły i nauczycieli oraz posiadającymi odpowiednie kompetencje osobami fizycznymi.

 

   2.Ośrodek prowadzi współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz wojewódzką     placówką doskonalenia w zakresie wsparcia doskonalenia nauczycieli doradców metodycznych i konsultantów.

 

 

III. Organizacja Ośrodka

 

§ 6

 

 1. Pracą Ośrodka kieruje dyrektor, który spełnia wymogi określone w przepisach prawa.

 

 1. Stanowisko dyrektora powierza Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.

 

 1. Kandydata na stanowisko dyrektora Ośrodka wyłania się w trybie określonym w rozporządzeniu
  w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zwanego dalej rozporządzeniem.

 

 1. Wyłonienie nauczyciela wchodzącego w skład komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w rozporządzeniu, następuje przez nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku w drodze głosowania tajnego, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy nauczycieli (konsultantów i doradców) świadczących pracę w Ośrodku.

 

§ 7

 

Do zadań dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

 

 1. kierowanie działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. ustalenie głównych kierunków działania Ośrodka,

 3. przygotowanie planu pracy Ośrodka na kolejny rok szkolny i przedłożenie go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego w terminie do 31 lipca poprzedniego roku szkolnego,

 4. przedstawienie sprawozdania z wykonania planu pracy za dany rok szkolny Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego w terminie do 30 września następnego roku szkolnego,

 5. wykonywanie zadań pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku,

 6. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikami Ośrodka i nad doradcami metodycznymi,

 7. prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 8. wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie zmian w statucie i strukturze organizacyjnej,

 9. zapewnienie porządku i przestrzeganie prawa na terenie Ośrodka,

 10. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz powierzonych przez organ prowadzący.

 

§ 8

 

 1. W Ośrodku nie tworzy się Rady Pedagogicznej.

 

 1. W Ośrodku, w celu realizacji zadań, mogą być tworzone stałe lub doraźne zespoły zadaniowe.

 

 1. Zespoły zadaniowe powołuje, przekształca i likwiduje dyrektor.

 

 1. W Ośrodku może działać Rada Programowa będąca organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Ośrodka. W przypadku ustanowienia Rady Programowej, działa ona na podstawie regulaminu opracowanego przez dyrektora.

 

 1. W Ośrodku może być utworzone, za zgodą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego, stanowisko wicedyrektora.

 

 1. W Ośrodku mogą być zatrudnieni nauczyciele konsultanci oraz specjaliści nie będący nauczycielami posiadającymi kwalifikacje określone w przepisach prawa.

 

 1. Ośrodek jest jednostką budżetową.

 

 1. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

 

 1. Ośrodek jest placówką nieferyjną.

 

 

 

 

IV. Tryb wprowadzania zmian w statucie.

 

§ 9

 

Zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu Wodzisławskiego na wniosek dyrektora Ośrodka lub
z własnej inicjatywy.

 

 

V. Postanowienia końcowe

 

§ 10

 

 1. Ośrodek używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 1. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

§ 11


Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Informacja wytworzona przez:
Aleksander Kamłacz , w dniu:  30‑01‑2011 22:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  30‑01‑2011 22:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑09‑2023 23:44:26
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie