Statut


STATUT

Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli

w Wodzisławiu Śl. os.1 Maja 16A

 

Rozdział 1

Nazwa i rodzaj placówki

§ 1

1. Placówka nosi nazwę: Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, os.1 Maja 16A.

2. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim, os.1 Maja 16A, zwany dalej "Ośrodkiem"  jest placówką zapewniającą nauczycielom dostęp do form doskonalenia i dokształcania umożliwiających podnoszenie wiedzy ogólnej i umiejętności zawodowych, realizującą zadania z zakresu doskonalenia nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego.

3. Ośrodek jest publiczną placówką doskonalenia nauczycieli.

4. Organem prowadzącym Ośrodek jest Powiat Wodzisławski.

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Ośrodkiem jest Śląski Kurator Oświaty
w Katowicach.

 

Rozdział 2

Cele i zadania Ośrodka

§ 2

1. Ośrodek jest placówką wyspecjalizowaną w dziedzinie organizacji, prowadzenia
i koordynacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem doradztwa metodycznego, informacji pedagogicznej i badań oświatowych.

2. Ośrodek obejmuje zakresem swego działania nauczycieli i innych pracowników szkół
i placówek oświatowych z terenu powiatu wodzisławskiego.

3. Ośrodek może obejmować zakresem swego działania nauczycieli i innych pracowników szkół i placówek oświatowych innych niż określone w ust. 2.

4. Ośrodek może wspomagać inicjatywy lokalne podejmowane na rzecz podnoszenia jakości pracy szkół i placówek oświatowych.

5. Ośrodek może inicjować i realizować przedsięwzięcia wspomagające pracę szkół, placówek oświatowych i szeroko rozumianego środowiska oświatowego.

 

§ 3

Do celów szczegółowych Ośrodka należy:

1) projektowanie, organizowanie i ewaluacja procesu doskonalenia nauczycieli w Powiecie Wodzisławskim,

2) dbałość o spójność programów doskonalenia nauczycieli z potrzebami szkół/placówek,

3) wzrost kompetencji kadry kierowniczej szkół/placówek w zakresie przeprowadzania diagnozy potrzeb szkoły/placówki w obszarze doskonalenia nauczycieli,

4) podniesienie jakości współpracy kadry kierowniczej szkół/placówek i nauczycieli poprzez organizację sieci współpracy i samokształcenia.

§ 4

1. Do obowiązkowych zadań Ośrodka należy:

 1. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie:
  1. wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz wprowadzanych zmian
   w systemie oświaty,
  2. wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego,
  3. realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania,
  4. diagnozowania potrzeb uczniów oraz dostosowywania procesu kształcenia
   i udzielania pomocy   psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb,
  5. przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli,
  6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków
   z nadzoru pedagogicznego oraz wyników egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego, egzaminu zawodowego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
 2. organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego:
  1. dyrektorów szkół i placówek, którym po raz pierwszy powierzono to stanowisko;
  2. dyrektorów szkół i placówek w zakresie zarządzania oświatą;
  3. nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową;
  4. nauczycieli pełniących funkcję opiekuna stażu w zakresie opieki nad nauczycielami stażystami oraz opracowywania przez nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna stażu projektu oceny pracy nauczyciela stażysty za okres stażu.

2. Ośrodek realizuje zadania obowiązkowe w szczególności przez:

1) organizowanie i prowadzenie wspomagania szkół i placówek, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy szkoły lub placówki w zakresie określonym w ust. 1 i 2 powyżej lub innym wskazanym przez szkołę lub placówkę, wynikającym z potrzeb szkoły lub placówki, obejmującego:

a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,

b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,

c) zaplanowania form wspomagania i ich realizacji,

d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania,

2) organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenie swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń,

3) prowadzenie form doskonalenia, w tym seminariów, konferencji, wykładów, warsztatów i szkoleń,

4) udzielanie konsultacji,

5) upowszechnianie przykładów dobrej praktyki.

3. Ośrodek może za zgodą organu sprawującego nadzór pedagogiczny organizować i prowadzić dla nauczycieli kursy kwalifikacyjne w tym także w zakresie zarządzania oświatą.

4. Ośrodek gromadzi, przechowuje i udostępnia księgozbiór z zakresu pedagogiki, dydaktyki, metodyki, metodologii badań, psychologii i socjologii, woluminów książek oraz czasopism niezbędnych w rozwoju zawodowym nauczyciela obejmujący w szczególności:

1) literaturę z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych, w języku polskim i w językach obcych,

2) publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych ramowymi planami nauczania,

3) literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia,

4) czasopisma pedagogiczne i popularnonaukowe,

5) programy nauczania i podręczniki szkolne,

6) materiały dotyczące problematyki oświatowej regionu.

7) wszelkie materiały multimedialne służące edukacji.

5. Ośrodek promuje edukację czytelniczą i medialną, wspiera działalność bibliotek szkolnych, w szczególności w zakresie organizacji i zarządzania biblioteką, organizuje i prowadzi lekcje biblioteczne i spotkania autorskie.

6. Ośrodek może organizować konkursy dla uczniów wszystkich typów szkół z terenu powiatu wodzisławskiego, jak również spoza powiatu,

7. Ośrodek może ponadto prowadzić:

1) badania służące celom diagnostycznym, jak i wyższej efektywności dydaktycznej i wychowawczej,

2) działalność zmierzająca do przygotowania i/lub opracowania materiałów metodycznych dla nauczycieli,

3) działalność wydawniczą związaną z doskonaleniem warsztatu pracy nauczycieli,

4) współpracę ze szkołami wyższymi i innymi instytucjami a także ośrodkami działającymi na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli,

5) działania wspomagające doskonalenie zawodowe  nauczycieli (w tym integrujące  środowisko nauczycielskie),

6) inną działalność wynikającą z potrzeb zgłoszonych przez na nauczycieli, dyrektorów i/lub organ prowadzący.

8. Ośrodek może brać udział w projektach o charakterze regionalnym, ogólnopolskim lub europejskim, zgodnych z profilem działalności placówki lub zleconych przez organ prowadzący.
 

§ 5

1. W realizacji swoich zadań statutowych Ośrodek współpracuje z organem prowadzącym. ze szkołami wyższymi, instytucjami oświatowymi zajmującymi się egzaminami zewnętrznymi, placówkami doskonalenia, bibliotekami pedagogicznymi i szkolnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, towarzystwami naukowymi i innymi instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz szkoły i nauczycieli oraz posiadającymi odpowiednie kompetencje osobami fizycznymi.

2. Ośrodek prowadzi współpracę z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie oraz wojewódzką placówką doskonalenia w zakresie wsparcia doskonalenia nauczycieli doradców metodycznych i konsultantów

 

Rozdział 3

Organizacja Ośrodka

§ 6

1. Pracą Ośrodka kieruje dyrektor, który spełnia wymogi określone w przepisach prawa.

2. Stanowisko dyrektora powierza Zarząd Powiatu Wodzisławskiego.

3. Kandydata na  stanowisko dyrektora Ośrodka wyłania się w trybie określonym w rozporządzeniu w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli zwanego dalej rozporządzeniem.

4. Wyłonienie nauczyciela wchodzącego w skład komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, o którym mowa w rozporządzeniu, następuje przez nauczycieli zatrudnionych w Ośrodku w drodze głosowania tajnego, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy nauczycieli (konsultantów i doradców) świadczących pracę w Ośrodku.

§ 7

Do zadań dyrektora Ośrodka należy w szczególności:

1) kierowanie działalnością Ośrodka i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) ustalenie głównych kierunków działania Ośrodka,
3) przygotowanie planu pracy Ośrodka na kolejny rok szkolny i przedłożenie go do zatwierdzenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego w terminie do 31 lipca poprzedniego roku szkolnego,
4) przedstawienie sprawozdania z wykonania planu pracy za dany rok szkolny Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego w terminie do 30 września następnego roku szkolnego,
5) wykonywanie zadań pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych w Ośrodku,
6) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad pracownikam i Ośrodka i nad doradcami metodycznymi,
7) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
8) wnioskowanie do organu prowadzącego w sprawie zmian w statucie i strukturze organizacyjnej,
9) zapewnienie porządku i przestrzeganie prawa na terenie Ośrodka,
10) zapewnienie porozumienia z organami prowadzącymi szkołę lub placówkę oświatową, w których zatrudnieni są nauczyciele w sprawie powierzenia im obowiązków nauczyciela doradcy oraz warunków pracy i płacy,
11) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych oraz powierzonych przez organ prowadzący.

 

§ 8

1. W Ośrodku nie tworzy się Rady Pedagogicznej.

2. W Ośrodku w celu realizacji zadań, mogą być tworzone stałe lub doraźne zespoły zadaniowe.

3. Zespoły zadaniowe powołuje, przekształca i likwiduje dyrektor.

4. W Ośrodku może działać Rada Programowa będąca organem opiniodawczo-doradczym dyrektora Ośrodka. W przypadku ustanowienia Rady Programowej, działa ona na podstawie regulaminu opracowanego przez dyrektora.

5. W Ośrodku może być utworzone, za zgodą Zarządu Powiatu Wodzisławskiego. stanowisko wicedyrektora.

6. W Ośrodku mogą być zatrudniani nauczyciele konsultanci, nauczyciele doradcy metodyczni oraz specjaliści nie będący nauczycielami posiadający kwalifikacje określone w przepisach prawa.

7. Ośrodek jest jednostką budżetową.

8. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

9. Ośrodek jest placówką nieferyjną.

Rozdział 4

§ 9

Zmian w statucie dokonuje Rada Powiatu na wniosek dyrektora Ośrodka lub z własnej inicjatywy.

 

Rozdział 5

§ 10

1. Ośrodek używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 11

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Informacja wytworzona przez:
Aleksander Kamłacz , w dniu:  30‑01‑2011 22:17:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Leszek Ignatowicz
email: informatyk@powiatwodzislawski.pl tel.:(32) 453 99 87
, w dniu:  30‑01‑2011 22:17:00
Data ostatniej aktualizacji:
21‑01‑2021 14:51:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie